Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecné podmínky

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou platné pro všechny kupní smlouvy na dodávku zboží a služeb uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím tj. společností Speciální plechy s.r.o.

1.2 S těmito VOP je kupující seznámen nejpozději při uzavření kupní smlouvy a jejím uzavřením se tyto stávají nedílnou součástí smluvního ujednání. Přijetí výrobků Kupujícím, které jsou dopravovány nebo dodávány, nebo potvrzení Kupujícího o přijetí Výrobků se považuje za přijetí těchto VOP.

1.3 Jakékoliv změny nebo odchýlení od kupní smlouvy či potvrzení objednávky je možno uskutečnit pouze písemně a musí být potvrzeny podpisy obou smluvních stran. Jinak bude plněno v rozsahu a způsobem dle původního ujednání. 

1.4 Pokud by obsah smlouvy byl v rozporu s některým ustanovením těchto podmínek, je pro strany závazné znění smlouvy. 

1.5 Kupní smlouva se uzavírá potvrzením tzv. „potvrzením objednávky“ – tiskopisu prodávajícího, do něhož jsou vepsány údaje o obsahu ujednání účastníků. Potvrzením objednávky se rozumí jeho podepsání osobami oprávněnými jednat ve věci uzavření kupní smlouvy za prodávajícího a za kupujícího.  Jestliže Kupující hodlá vznést námitky k obsahu potvrzení objednávky, pak takové námitky musí být dány písemně a musí být obdrženy Prodávajícím během 48 hodin od data potvrzení objednávky.

2. Dodací podmínky

2.1 Prodávající dodá zboží v souladu se smlouvou, tj. zejména ve sjednaném rozsahu předmětu plnění a ve sjednané dodací lhůtě (době plnění). 

2.2 V případě zboží vyráběného pro zákazníka na zakázku si dodavatel vyhrazuje právo na toleranci množství -0+10%. 

2.3 Přepravu výrobků si zajišťuje kupující, není-li smluvně dohodnuto jinak. Prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle dané smlouvy jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě. Je-li místem plnění sídlo prodávajícího, je závazek splněn vydáním zboží kupujícímu oproti podpisu dodacího listu. 

2.4 Je-li dohodnuto předání zboží prodávajícím přímo kupujícímu, vyzve prodávající kupujícího k odběru v rámci sjednané dodací lhůty. Pokud se kupující k převzetí zboží nedostaví v den nebo ve lhůtě uvedených ve výzvě prodávajícího a z důvodů, které nejsou na straně prodávajícího, je uvedeným dnem nebo posledním dnem lhůty stanovené k převzetí považována povinnost prodávajícího dodat zboží dle kupní smlouvy za splněnou a prodávající je oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího. O této skutečnosti bude kupující vyrozuměn emailem. 

2.5 Je-li sjednáno odeslání zboží kupujícímu, je povinnost dodat zboží splněna předáním zboží prvnímu veřejnému dopravci ve sjednaném místě předání. Okamžikem tohoto předání prvnímu veřejnému dopravci k přepravě pro kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Prodávající avizuje odeslání zboží a není jeho povinností zboží pojistit. V případě, že kupující nedá žádné odesílací dispozice, zvolí prodávající způsob dopravy sám, podle svého zvážení a s ohledem na ekonomičnost dopravy. 

2.6 Pokud způsob přepravy, ložení, přepravní dispozice nebudou sjednány kupní smlouvou, budou tyto prodávajícím realizovány způsobem obvyklým pro dané zboží. 

2.7. Jakékoli informace o Výrobcích, zejména hmotnost, rozměry, kvalita, technické a jiné údaje, které jsou uvedeny v katalogu, popisech, prospektech, reklamách apod., bez zřetele na to, zda jsou tyto informace dány v písemné nebo ústní podobě, elektronicky, online nebo cestou stažení, se považují pouze za informativní a budou závazné jen v takovém rozsahu, v jakém se o tom Prodávající výslovně zmiňuje v nabídce nebo v potvrzení objednávky. Zvláštní požadavky Kupujícího jsou závazné pouze tehdy, pokud takové požadavky Prodávající písemně potvrdí.

3. Vady zboží

3.1 Vady dodávky je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně a bez zbytečného odkladu, včetně uplatnění nároků z vad s tím, že množstevní reklamace mohou být uplatněny do 8 dnů od obdržení zásilky při neporušení originálního balení dodavatele. Při porušení originálního balení se množstevní reklamace ze strany dodavatele neuznává. 

3.2 K zahájení reklamačního řízení je kupující povinen zaslat reklamační protokol, který musí obsahovat: číslo výkresu nebo výrobku vadného dílu, počet reklamovaných kusů, číslo dodacího listu či fakturu, na základě kterých byly výrobky zaslány či vyfakturovány, podrobný popis reklamovaných vad a musí být vyčísleny všechny finanční náklady. 

3.3 Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v délce 12 měsíců, která počíná běžet dnem splnění závazku dané smlouvy. 

3.4 Kupující odpovídá za zjištění, že všechny technické údaje a materiál jsou jako celek vhodné pro potřeby Kupujícího, a tedy Prodávající není odpovědný za vhodnost Výrobku pro účely zamýšlené Kupujícím.

3.5 V rozsahu, v jakém pro daný Výrobek existuje Evropský („EN“) standard, musí být Výrobek Prodávajícího s takovým relevantním standardem v souladu.

3.6 Certifikáty budou zahrnuty v dodávce, jen pokud to bylo stranami sjednáno. V rozsahu v jakém jsou certifikáty zahrnuty se záruka Prodávajícího vztahuje pouze na informace v certifikátu, a to v rozsahu, v jakém se speciálně vztahují na části vyrobené Prodávajícím

4. Ceny a platební podmínky

4.1 Veškeré ceny se tvoří dohodou smluvních stran v procesu formování kupní smlouvy. Ceny jsou stanoveny bez daně, cel, poplatků, pojištění a dopravy, které budou fakturovány samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4.2 Platby budou prováděny v souladu s platebními podmínkami stanovenými Prodávajícím v potvrzení objednávky. Pokud takové platební podmínky nebyly stanoveny, bude platba provedena předem.

4.3 Reklamace neopravňují Kupujícího k pozastavení platby za dodávky.

4.4 Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním peněžitých závazků kupujícího ve výši 0,05% denně z dlužné částky při prodlení nad 3 dny. Vedle smluvní pokuty je prodávající oprávněn účtovat rovněž i zákonné úroky z prodlení. Smluvní pokuta nepokrývá případnou škodu, vzniklou prodávajícímu v důsledku prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny. 

4.5 V případě opožděné dodávky si může kupující účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty nedodaného zboží za každý den prodlení ve výši 0,1% z hodnoty nedodaného zboží. 

4.6 Kupující se zavazuje uhradit ve 100% výši veškeré náklady vzniklé na straně prodávajícího při vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. Pro tento účel se výše nákladů na sepis předžalobní upomínky stanovuje částkou 2000,- Kč. 

4.7 Smluvní pokuta a náklady na sepis upomínky jsou splatné na základě písemné výzvy prodávajícího, a to vždy do 15- ti dnů od jejího doručení kupujícímu.

5. Další ujednání

5.1 V plném rozsahu, jak je výhrada vlastnického práva platná v kogentních normách rozhodného práva, zůstanou Výrobky ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny a všech vzniklých nákladů Prodávajícímu nebo osobě, na kterou byly tyto nároky převedeny.5.3 Po změně nebo zpracování prodaných Výrobků se bude výhrada vlastnictví vztahovat na změněné nebo zpracované výrobky v rozsahu odpovídajícímu hodnotě prodaného Výrobku.

5.2 Výrobky zůstanou vlastnictvím Prodávajícího do úplného zaplacení kupní ceny Prodávajícího, nebo osobě, na kterou byl nárok převeden. V případě, že Kupující poruší smlouvu stran, zejména neplacením, bude mít Prodávající právo vzít Výrobky do svého držení.

5.3 Kupující bude zacházet s Výrobky s řádnou péčí, bude udržovat vhodné pojištění Výrobků a v nezbytném rozsahu bude provádět servis a údržbu Výrobků.

5.4 Do doby úplného uhrazení kupní ceny bude, v případě, že by třetí osoba získala k Výrobkům práva nebo jiné zatížení, o tomto Kupující ihned informovat písemně Prodávajícího.

5.5 Kupující může Výrobky dále prodat jen v rámci své běžné obchodní činnosti a za podmínky v tomto článku sjednané výhrady vlastnictví. Pro tento případ Kupující tímto postupuje všechny nároky plynoucí z takového dalšího prodeje na Prodávajícího bez zřetele na to, zda byly Výrobky zpracovány, nebo ne. Bez ohledu na práva Prodávajícího požadovat přímé zaplacení bude mít Kupující právo obdržet platbu za postoupenou pohledávku. Za tím účelem Prodávající souhlasí s tím, že nebude požadovat platbu za postoupené pohledávky v rozsahu, v jakém Kupující plní všechny své platební závazky a není na něho podán návrh na insolvenci nebo podobné řízení ani nedošlo k jakémukoli pozastavení plateb.

5.6 Odstoupení od již uzavřené kupní smlouvy je možné pouze z důvodů daných zákonem, kupní smlouvou nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 

5.7 Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně formou doporučené zásilky na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě nebo registrovanou jako sídlo či místo podnikání daného účastníka. 

5.8 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit oproti uhrazení smluvní pokuty v následující výši: - 25 dní před TD (termínem dodání): 30% z celkové částky zakázky bez DPH - 14 dní před TD: 50% z celkové částky zakázky bez DPH - 7 dní před TD: 70% z celkové částky zakázky bez DPH - 6 - 0 dní před TD: 100% z celkové částky zakázky bez DPH Odstoupení od smlouvy nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti uhradit veškeré škody vzniklé v přímé souvislosti s nesplněním závazků do doby odstoupení druhé strany. Ustanovení dílčích a rámcových kupních smluv mají přednost před těmito VOP, pokud příslušné skutečnosti upravují jinak. Ostatní otázky neřešené v kupní smlouvě či VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní pokuta se netýká zboží, které je skladem v době podepsání kupní smlouvy, ale pouze zboží vyrobeného na zakázku pro odběratele. 

5.9 Veškeré spory vzniklé v souvislosti s oboustrannou kupní smlouvou či VOP budou smluvní strany řešit přednostně formou dohody. V případě, že se strany nedohodnou, předloží svůj spor k projednání soudu. Jako místně a věcně příslušný k projednání sporu smluvních stran se určuje Městský soud v Ostravě. 

6. Smlouvy se spotřebiteli

6.1 Pro účely smluv uzavíraných se spotřebiteli sdělují Speciální plechy, s.r.o. následující údaje: - přesné označení prodávajícího a veškerá kontaktní spojení jsou uvedena v hlavičce těchto VOP a platí i pro spotřebitelské smlouvy - označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je uveden na webových stránkách prodávajícího www.specialniplechy.cz - cena jednotlivého zboží je uvedena na webových stránkách prodávajícího www.specialniplechy.cz  a celková cena zboží v objednávce kupujícího bude zobrazena v rekapitulaci před jejím potvrzením ze strany kupujícího - způsob a náklady dodání a způsob platby jsou uvedeny v Čl. 2 a 4 těchto VOP - práva z vadného plnění a ze záruky jsou uvedeny v Čl. 3 těchto VOP 

6.2 Smlouva uzavřená prostřednictvím e-shopu prodávajícího elektronickou formou - není u prodávajícího uložena ve zvláštní databázi a spotřebitel nebude mít k této později přístup - je uzavřena provedením technických kroků v e-shopu prodávajícího na webových stránkách www.specialniplechy.cz - zadávání objednávky v e-shopu umožňuje opravování chyb a kontrolu celkového znění objednávky před jejím konečným potvrzením - prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky zadané prostřednictvím jeho e-shopu neprodleně po jejím obdržení na elektronickou adresu uvedenou kupujícím 

6.3 Od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu prodávajícího má kupující právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pro ten případ je však povinen vrátit zboží prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů od odstoupení a nese náklady na vrácení zboží. Dále pak kupující rovněž odpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud k tomuto došlo užitím v rozporu s jeho povahou a vlastnostmi. Právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto článku VOP nemá kupující v případě, pokud zboží bylo upraveno dle jeho přání nebo speciálně pro jeho osobu. 

6.4 Kupující má právo na mimosoudní řešení případného sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Subjektem příslušným k řešení těchto sporů je Česká obchodní inspekce a v případě přeshraničních sporů se kupující může obrátit na Evropské spotřebitelské centrum České republiky. Potvrzujeme tímto, že jsme se seznámili s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek v rozsahu této strany č. 2, Článků 4 bod 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 tyto akceptujeme:

V Ostravě 7.4.2022